ENG     繁體     简体                    
 
股票訊息 (於2021年12月23日)
法定股數 10,000,000,000
發行股數 2,101,407,182
股票代號 00197
香港聯合交易所主板
買賣單位 5,000
票面值 HK$0.10
   
2023年版權所有。亨泰消費品集團有限公司(於開曼群島註冊成立之有限公司)。 版權聲明   |   免責聲明   |   私隱政策聲明   |   超連結政策