ENG     繁体     简体                    
 
股票讯息 (于2021年12月23日)
法定股数 10,000,000,000
发行股数 2,101,407,182
股票代号 00197
香港联合交易所主板
买卖单位 5,000
票面值 HK$0.10
   
2023年版权所有。亨泰消费品集团有限公司(於开曼群岛注册成立之有限公司)。 版权声明   |   免责声明   |   私隐政策声明   |   超连结政策