ENG     繁体     简体                    
 
新闻
媒体查询

香港上环干诺道西88号
粤财大厦31楼
(按此看地图)

电话 : +852 2628 0077
传真 : +852 2628 0090
电邮 : contact@hengtai.com.hk

如有查询可在联系我们内填写网上查询表格

2024年版权所有。亨泰消费品集团有限公司(於开曼群岛注册成立之有限公司)。 版权声明   |   免责声明   |   私隐政策声明   |   超连结政策