ENG     繁体     简体                    
 
联络我们

香港上环干诺道西88号
粤财大厦31楼
(按此看地图)

电话 : +852 2628 0077
传真 : +852 2628 0090
电邮 : contact@hengtai.com.hk
一般查询
联络我们
姓名
电邮地址
请填写阁下之查询
2024年版权所有。亨泰消费品集团有限公司(於开曼群岛注册成立之有限公司)。 版权声明   |   免责声明   |   私隐政策声明   |   超连结政策