ENG     繁體     简体                    
 
投資者關係
聯絡地址

香港上環干諾道西88號
粵財大廈31樓
(按此看地圖)

電話 : +852 2628 0077
傳真 : +852 2628 0090
電郵 : ir@hengtai.com.hk

如有查詢可在聯繫我們內填寫網上查詢表格

2024年版權所有。亨泰消費品集團有限公司(於開曼群島註冊成立之有限公司)。 版權聲明   |   免責聲明   |   私隱政策聲明   |   超連結政策